Cheaters Heaven PC: Trainer: S.R.A.C.S Trainer (c)ReeBSaW Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: S.R.A.C.S Trainer (c)ReeBSaW Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 665 guests online
and 247307 cheats online
Title

S.R.A.C.S Trainer (c)ReeBSaW

For PC
File
  s-rs.zip
Description
     ±± ±±        ±± ±       ± ±±± ±    ±±± ±  ±
    ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±
   ±±±±±±±±±± _______ _______ ±±  ________ ±±±±±  ____ ±± ____ ±±±±±
  ±±±  ±±±  |°°°°°°°||°°°°°°|___/\\ |°°°°°°°°|________|°°°°| ±± |°°°°| ±±±
 ±±± /\\______,|°°°°°°°||°°°°°/`   \\°°°°°°°°/    _\\°°°| ±± |°°°°| ±±
 ±±± \\    \\°°°|_  |°°°|_\\  \\  \\°°|____\\  \\  \\`°°°| __ |°°°°| ±±
 ±±±± \\  \\  /°°°°°| |°°°°°|\\    <°°°°°°°|\\    \\°°°|/°°\\|°°°°| ±±
 ±±±± /    `\\°°|___ |°°°|__/  /  /____|°°|/    /°°°°°°°°°°°°°| ±±
 ±±±  /____/\\____\\°°°°°||°°°°°/___ ____/°°°°°°°°/____/\\__/°°°° °°/\\°°°°°°| ±±
 ±±±± `    |°°°°°°°||°°°°°°°|   |°°°°°°°°|`    |°°°°°/ \\°°°°°| ±±±
   ±±±±±±±  `         ±±±      ±±±±±±    ±     ±±
 ÉÍÍÍÍÍÍÍͱ±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±ÍÍÍ»
 º     ±±± ±   ±      ±±±± ±     ±± ±±±    ±±± ±±  ±  º
 º                                      º
 º                                      º
 º                -presents-                 º
 º                                      º
 º            S.R.A.C.S.PLUS.1.TRAINER-ReeBSaW           º
 º                                      º
 º Size: 659456 Bytes                            º
 º Ripper: ReeBSaW                              º
 º SuppLier: ReeBSaW                             º
 º                                      º
 º Releasedate: 07-11-2007                          º
 º Requirements: S.R.A.C.S-FLT                        º
 º                                      º
 º                                      º
 º 1 sucky option for yall:                         º
 º F1 - Freeze time freezes the timer. That way you can always go back to  º
 º    base and refuel or repair yourself. So your kinda immortal...right. º
 º                                      º
 º Notes: What a fucked up bad crappy sucky game. Seriously we didn\'t took  º
 º     the time to do more options because of that. Anways with 1 option º
 º     that freezes the time you can eventually heal yourself etc. The  º
 º     crashes allot btw...                        º
 º                                      º
 º                                      º
 º We are looking for experienced game hackers:)               º
 ÈÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
    ºº            ºº               ºº
 ÉÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍ»
 º                                   º  \'OMPn
 ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ `MFhxh
 º                                   º `PMzxmy
 ÈÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ y#bzykx
 ÉÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍÍ »             ``  F%yhazk
 º [Group NFO]              º           `|ooo\" `MMRd=?ah
 ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ¹         ` h$gkymgqm:VMMHhi(y
 º                    º         apppmkykbqppKMMJx)(o
 º RELOADED               º   `     gyyyyphhhzssq$8Kmz=(x
 º AVANGED               º kzxNOF}_ ```ihpahhzhhoaazhxsh$Tb=oa
 º VITALITY               º 1xkmyhhR#0 ` hzuzazaxzaazoxrir$ddry)
 º VLISO                º pkdI$pkkhRWK$pasonzaaa&aaot||))ybbm*
 º RAZOR1911              º kdyJbkImmmkRKxa&nhxhx&&atan<*||=+ey}.
 º FLT                 º >Imk?i&kmIIy9keaxi<|(nx&&uu}|<|(=/ib-
 º aSxDOX                º $kx)?tnxLLxsau&|*|*:*oan&&}**)(==\\=x
 º BREWERS               º adk?}\\\\1kkx&xz*****:*|n&v&=*|<\\n(\\=f 
 º PIZZADOX               º  kx)}>ihdxx\\}*}}***}**=&u&n}*?N%#?\\)
 º and some more, but it doesnt fit:P  º  ?kk)=ahkx}*}***!**}!*-&env*|\\W%W9i\\
 º you know who you are;)        º  `syahph=***:*([i1)(*:?&&&||f0F0%H[
 º            Greetz!     º   kpkpua>|:*}*NK%KF***\"e&a\\*i5F##Wy
 ÈÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍ ¼   $bxx}\"!}*!JWWWFKK>**n(<*!)Y%#%%E#FEH=)||\\i+i/+M#KM
 ÉÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍÍÍÍÍ »   >yk&i>?>nWM#%#0KM9f\\)>?|>?})=$KMW
 º PLease contact us for the following: º   NJf=?|iWM%M%%WFAa1=}((|2FF+i$MWW
 ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ¹   e2i[?=###M%%%KK[i[!}}\"%AOOP*+#W#
 º1) Good and friendly game hackers...  º :  t1J=N%WWMW%WF3((}>!>>WF88r(iMM$
 º2) Pre game pre\'s;)          º ~~\"  vty%%M%W%#%%}=i(}!}>)OKp(\\iM#
 º3) Affil sites, prefered gbit.     º  \"} !aB%WM%%WW%KipYz>}}}}>>*!(rK,
 º4) Fun!:D               º    ` `A#%W#%W#%%]]==)}|!>!\"!!fO9
 º                    º     `UW##WW%%#$==)??)>|?=?[bR9
 º                    º       WWWWWWW#$o&c]=)|}=]1O
 º************************************** *º       O%WWW##E8PTa]t1fftD
 º* Mail: reebsaw@hush.ai       *º         F9Y   PVJHS
 º************************************** *º                   
 ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ¼   [NFO design by n00cL30n & anton-]


            [Team ReeBSaW: In the scene since 2001=====---------EoF]