Cheaters Heaven PC: Trainer: Chewsters v1.0 +1 Trainer (c)HERiTAGE Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: Chewsters v1.0 +1 Trainer (c)HERiTAGE Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 789 guests online
and 247307 cheats online
Title

Chewsters v1.0 +1 Trainer (c)HERiTAGE

For PC
File
  Chewsters.v1.0.Plus.1.Trainer-HERiTAGE.zip
Description
                ÜÜÜÜÜ
               ²ß ÜÜÜ ß²
 ß ßßßßßßßßß ßßßßßßß ßßßß ßßß ÛÛ²ÛÛ ßßß ßßßßßßßßßßßß ßßß ßßßßßßßßß ßßßß ß
 ßÛÛÛÛ  ÛÛÛß ßßßßßÛÛÛ ß ßßßßÛÛÜ ßßß ÛÛÛ ÝWARÞ ÜÛÛßßßß ß ÜÛÛßßßß ßßÛÛÛßßßÛÛÛ
 ÛÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÜÛÛÛ ÛÛÛ ßßßßß ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ
 Û²²Û ± Û²Û Û²ÛÜÜÜÛÛÛ Û²Û ± Û²Û Û²²Û Û²Ûßßß  Û²Û ± Û²Û Û²Û ± Û²Û Û²Û ± Û²Û
 ÛÛ²Û ² ÛÛÛ Û²Û  ÜÜÜ Û²Û ² ÛÛÛ ÛÛ²Û Û²Û  ÛÛÛ Û²Û ² ÛÛÛ Û²Û ² ÛÛÛ Û²Û ² ÛÛÛ
 ÛÛÛÛ ± ÛÛÛ ÛÛÛ ± ÛÛÛ ÛÛÛ ÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛ ÛÛÛ ± ÛÛÛ ÛÛÛ ± ÛÛÛ ÛÛÛ ± ÛÛÛ ÛÛÛ ± ÛÛÛ
 ÛÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ±²²²² ÛÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛ ° ÛÛÛ ÛÛÛÜÜ
 ÛÛÛÛÜÜÜÛÛÛÜÜ ÛÜÜÜÛÛÛ Ü Û °±±±± ÛÛÛÛ ÛÛÛÜÜÜÛÛÛ ÛÛÛÜÜÜÛÛÛ ÛÛÛÜÜÜÛÛÛ ÛÛÛßß ÛÛÛ
 ÛÛÛÛ Ü ÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛ ÛÛÛ ± ÛÛÛ
 ÛÛÛÛ ² ÛÛÛ Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²±±±±±±±±±±±±°°°°°° °°°°    ÛÛÛ ÛÛÛ ² ÛÛÛ
 ÛÛÛÛ ± ÛÛÛ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß ßßßßßßßßßßßßßß ÛÛÛ ± ÛÛÛ
 ßÛÛÛ ° ÛÛÛ   þ Celebrating our History.... Heritage 2007 þ   ÛÛÛ ° ÛÛÛ
  ßÛ  ßÛÜ Ü ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜ Ü ÜÛÛÛÜÜÜÛß  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ[ HERiTAGE \'2007 PRESENTS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ·
º             Chewsters v1.0 +1 TRAiNER             º
º                (c) HERiTAGE                º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä¿ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º MADE BY:  ³ HERiTAGE        ³ TYPE:     ³ Game Trainer    º
º PACKAGER:  ³ HERiTAGE        ³ # OF DiSKS:  ³ 1 x 5.00 MB     º
º RATiNG:   ³ Rate it yourself    ³ RELEASE DATE: ³ 24.12.2007     º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÀÄÄÄ ÄÄÄÄÄ¿ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÀÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º SYSTEM REQUiREMENTS: ³ Chewsters.v1.0-CIY                 º
º           ³                           º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º                                      º
º TRAiNER FEATURES:                             º
º ~~~~~~~~~~~~~~~~~                             º
º This trainer will Freeze the glass.                    º
º                                      º
º Hotkeys:                                  º
º --------                                  º
º * SHIFT+F1 - Freeze Glass ON\\OFF                      º
º                                      º
º Enjoy another fine release from HERiTAGE!                 º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º INSTALL NOTES:                               º
º ~~~~~~~~~~~~~                               º
º Unpack.                                  º
º Run the trainer.                              º
º Run the game and use the hotkey.                      º
º                                      º
º                    HERiTAGE / HERiTAGE 2007       º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ 
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄĽ  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ[ HERiTAGE MEMBERS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ·
º [HTG] REMEMBERING THE PAST AND FULFILLING OUR GOALS IN THE PRESENT [HTG] º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º    ALL HERiTAGE MEMBERS WERE TAKEN OUT DUE TO SECURITY REASONS!    º
º        OFFiCiAL HERiTAGE MEMBERS KNOW WHO THEY ARE ;)       º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ 
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄĽ  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ[ HERiTAGE SiTES ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ·
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍ͸ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍ͸ÍÍÍÍÍÍÍ¸Í ÍÍÍÍ͸ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍ»
º   SYSTEM NAME   ³ SYSTEM OPERATOR ³ NODES ³ SPEED ³   POSiTiON  º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ͸ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ͸ÍÍÍÍÍÍ͸ÍÍÍÍÍÍ Í¸ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
º                                      º
º REMOVED FOR SECURiTY REASONS... YOU KNOW WHO YOU ARE, AND THANKS ::}   º
º                                      º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º        -+- All Sites Staff are Heritage Members -+-        º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ 
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄĽ  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ[ HERiTAGE NEWS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ·
º                  NEWS                   º
º              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~               º
º          No NEWS iS GOOD NEWS THEY DO SAY!!           º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ 

ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º               GROUP GREETiNGS                º
º               ~~~~~~~~~~~~~~~~~               º
º                                      º
º      GREETS GO OUT TO ALL THOSE KEEPiNG THE SCENE ALiVE!!      º
º                                      º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
º              PERSONAL GREETiNGS               º
º              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~               º
º        Too many dudes to thank, you know who you are!        º
º                                      º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ 
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ[ FiNAL NOTES ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ·
º If you really like this software, consider purchasing it! Seriously, keep º
º the hard working programmers paid; Motivate them to create more good stuff º
º for us to pirate. If you don\'t care about this software, then delete it º
º because it\'s only fair. This program is for the purpose of evaluation.  º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ 
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ CREDiTS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º          Header ASCii and NFO Layout by Manowar          º
º          NFO Updated by Leadership on 01/01/2007         º
º            (c) Heritage Productions 2007            º
º    \"Remembering the past while fulfilling our goals in the present\"   º
º   \"Our little group has always been And always will until the end!\"   º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ 
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄĽ