Cheaters Heaven PC: Trainer: MAD Global Thermonuclear Warfare Trainer +1 (c)tad Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: MAD Global Thermonuclear Warfare Trainer +1 (c)tad Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 1419 guests online
and 247307 cheats online
Title

MAD Global Thermonuclear Warfare Trainer +1 (c)tad

For PC
File
  b-madtrn.zip
Description
       $$$$%ø`'%,  $$$$     ,%ø`'%,    ,%ø`'%,
       $$$$`  '$$, $$$$ s$$s .$$`  '$$,  .$$`  '$$,  .sY$Ss,
    ,ss, $$$$   $$$, $$$$ $$$$     $$$      $$$  $$°$$$$
    `ýý' $$$$:%ø`'$$$$ $$$$ $$$$ $$$$:%ø`'ø`" $$$$:%ø`'ø`"  `ýS$Sý'
 ,a,     $$$$'  $$$$ $$$$ $$$$ $$$$' ù ø  $$$$'ù . øù
 `ý'     $$$$   $$$' $$$$ $$$$ `$$$ øù s$$ ù`$$$ ø. s$$   ,a,
       $$$$$;,;ûüø ø $$$$ $$$$ ø.øüû;,;ûü   øüû;,;ûüø   `ý'
         t h e a g g r e s s i v e d o m i n a n c e
   .sY$Ss,     ,%ø`'%,  $$$$%ø`'%,  $$$$%ø`'%,    ,a,
   $$°$$$$    ,$$`  '$$, $$$$`  '$$, $$$$`  '$$,   `ý'
   `ýS$Sý'    ,$$$   $$$ $$$$   $$$ $$$$   $$$,      ,ss,
       ,a, $$$$:%ø`'$$$$ $$$$:%ø`'$$. $$$$   $$$$      `ýý'
       `ý' $$$$'  $$$$ $$$$'  $$$$ $$$$   $$$$ .sY$Ss,
  ,ss,      $$$$   $$$$ $$$$   $$$$ $$$$   $$$  $$°$$$$
  `ýý'      $$$$   $$$$ $$$$   $$$$ $$$$$;,;$üø  `ýS$Sý'

                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$SSs,.,sb$$$Ss,
$$$ $$$$$$$$$   `ýý'           `ýý'           $$$$$$$$$$,
'$°$$$$$$$$S [  MAD Global Thermonuclear Warfare Trainer +1  ] $S$$$$$$$$'
 'ü$$$$$$$$                            $$$$$$$`
,ss,`$$$$$$$ release date: 01.27.01  supplier: [ mirage   ] $$$$$ü'
'ýý`,$$$$$$$     disks: 01     cracker.: [ mirage   ] $$$$`,ss,
 ,s$$$$$$$$Ss,    type: game    packer..: [ mirage   ] ,$$$$,`ýý'
,$$$$$$$$$$$$$$,        ,sSs,         ,sSs,  .,s$$$$$$$s,
$$$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$,
'$$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [release & install info]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'

  [release information]

  Small trainer for this game released by DVN some hours ago. You'll get
  more of that precious uranium than you'll ever need (e.g. ENDLESS :)

  [url]

  dunno, i am not interested, sorry :)

  [install instructions]

  Unzip, run b-trainer.exe, run game, alt-tab to trainer, select yes/no
  and alt-tab back. lalala.

         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [our glory affil sites]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'


                 - protected area -


         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [groupnews and notes]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'

  Blizzard was founded in Feb 98 and since this month we have released
  more than 3300+ quality 0day releases for the scene. But this was just
  our successful beginning... We have already set higher targets for the
  next year 2001..

  We warmly welcome our new mp3 section and its members into our team...


                           [BLIZZARD TEAM 2001]
         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [suckers]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'

  We in blizzard believe in tradition and fair competition between the
  cracking groups around... suddenly some guys fake by using our stuff
  to get a release without giving credits to us. Thats lame so our final
  act against them, is to list their names in our info.

  Please notice: we dont blame any whole group for this but the person
          who faked.

  Following guys used blizzard registercodes/cracks:


         --- The old list is deleted for good ---


  and again.. we can only say to all fakers be careful using blizzard
  stuff for cheating... every member does his best to hide blizzard
  initials or special numbers in our serials and keygens..

  so better let it be, before the aggressive dominance blames YOU!

  if you want further infos about email to: blizzardfox@yahoo.com

         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [greetinx]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'

       tno - amn - oddity - orion - amok - tfa - heritage
            tmg - cmg - cnc - eclipse - ube
         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [retired in action]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'

  we wish them the best in real life and thank them for all their great work
  they have done for blizzard.. we'll never forget you !!

  our fallen heroes: fungus - scut - wireflood - acidapple - docm
            wishmaster - BerserkA - ^heiko

         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'
                     .sY$Ss,
          d$b .,sS$$$$Ss,   $$°$$$$  [contact]
  .sY$Ss,  ,sS$Ss,`ý',$$$$$$$$$$$$,  `ýS$Sý'
  $$°$$$$ ,sS$$$$$$s,s$$$$$$$$$$$$$$$s,,.   .,sSS$$$SSs,   ,ss,
  `ýS$Sý',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,. `ýý'
 ,sSs,.,s$$$SüS$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$ $$$$SüüS$$$$$$$$S$$$$S$Ss,.,sb$$$S.
 `ýS$Sý'`ý'   `ýS$Sý   `ýS$$$$$$$$$$Sý'   `ýS$Sý'    `ýS$Sý'
                `ýüüüý'

  Blizzard has interest to open our gates for the guys filling the
  following positions:

  - We could need 1-2 scene proofed cracker with exp in doing dongle
   and/or writing dumpertools for commercial protections like safedisc

  Please note:

  Blizzard is cracking/releasing software coz of competition reasons only
  If you download a release from us somewhere else than from known scene
  sites. you are on your own.. We wont give you any support. However
  if you are using software cracked by us, please buy the original!
  Software worth using is worth buying.. keep this in mind!!!


  if you have questions or requests please use our FORUM (available on our
  webpage. Every emails about non working cracks, missing disks ect will be
  totally ignored!

  mail: blizzardfox@yahoo.com
  www: http://www.blizzard.st
         ,ss,                    d$b
  ,sS$$$$Ss,  `ýý'          ,sS$Ss,      `ý'
 ,$$$$$$$$$$$$,    .,sS$$$$Ss,   ,sS$$$$$$s.    ,ss,    .sY$Ss,
 $$$$$$$$$$$$$$$Sý"~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
 $$$$$$$$$$$$$$' ,a, `"üSS$$$$$SSü"`'~"ý@$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$û$$$$$$$$$$$$$
 `ý@$$$$$$$$@ý`  `ý'   `"üüü"` .sY$Ss, `$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$b`$$$$$$°$$$'
  `"ýüý"`      ,a,     $$°$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$' `ý' "ýS$$Sý"
            `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'   upd:01.01.01
  `ý'     `ýS$Sý'  `ýS$$$$$$$$$Sý'
                        `"øüüüø"'   upd:01.03.01