Cheaters Heaven PC: Trainer: X - BEYOND THE FRONTIER nocd Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: X - BEYOND THE FRONTIER nocd Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 910 guests online
and 247307 cheats online
Title

X - BEYOND THE FRONTIER nocd

For PC
File
  x-btf-al.zip
Description
   ÛÛÛßÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛßÛÛÛ ÛÛÛ   ÛÛÛ ÛÛÛ ßßÛÛÛßß ÛÛÛ ÛÛÛßÛÛÛ ÛÛÛßÛÛÛ
   ÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ   ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛ    ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ
   ÛÛÛ ÜÜÜ ßÛÛ ÛÛß ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ
   ÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÜÛÛ ÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÛÜÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ
    e    v    o    l    u    t   i   o    n
 ÖÄÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿Ä·
 ĺÄÙ                                   ÀĺÄ
 º  EVOLUTiON presents:  X - BEYOND THE FRONTIER RUN-IT-FROM-HD-CRACK º
 ĺĿ                                   ÚĺÄ
 ÓÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙĽ
 °Û°°°°°°°°°°°°°°°±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±°°°°°°°Û°
 ÖÄÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿Ä·
 ĺÄÙ                                   ÀĺÄ
 º  APP.TYPE...: CRACK         LANGUAGE.......: all        º
 º  CRACKER....: BugHUNTER       VERSION.NR.....: all        º
 º  PACKAGER...: BugHUNTER       CRACK TIME.....: 20 min      º
 º  PROTECTiON.: CD-Checks       RELEASE DATE...: 23.Aug.99     º
 ĺĿ                                   ÚĺÄ
 ÓÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙĽ
 °Û°°°°°°°°°°°°°°°±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±°°°°°°°Û°
 ÖÄÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿Ä·
 ĺÄÙ                                   ÀĺÄ
 º  DESCRiPTION   ALL - VERSIONS CRACK  2nd ver (tested up to v1.9)  º
 º  ~~~~~~~~~~~                              º
 º This crack was a little challange cos my disasm always returned with a º
 º protection fault (???). So I had to use SoftIce to find the cd-protec- º
 º tion bug. Perhapse I`ll write a tutor on this crack in the future, but º
 º I`m not quite sure bout this right now.                 º
 º                                     º
 º After the check routine has remained the same - even after the fith  º
 º programme update - here is my ALL-VERSIONS patcher !!          º
 º To unprotect the game make a Full install, upgade to version ?.? if ya º
 º like to, copy the crackfile to your X directory, run it and have phun  º
 º joyning this great trip to future...                  º
 º                            BugHUNTER@gmx.net º
 ĺĿ                                   ÚĺÄ
 ÓÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙĽ
 °Û°°°°°°°°°°°°°°°±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±°°°°°°°Û°
 ÖÄÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿Ä·
 ĺÄÙ                                   ÀĺÄ
 º             WE DROP OUR HATS FOR              º
 º             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~              º
 º    BACKLASH - CLASS - CORE - GCG - HYBRID - LAXITY    º 
 º        PARADIGM - PROZEN CREW - RAZOR - UCF        º
 º                                     º
 º                                     º
 º       -------[ WATCH THE EVOLUTiON PROGRESS ]-------       º
 ĺĿ                                   ÚĺÄ
 ÓÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙĽ
 ÛÛ°°°°°°°°°°°°°°°±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±°°°°°°°ÛÛ
 Û EùVùOùLùUùTùiùOùN    last actualised 22/06/99    EùVùOùLùUùTùiùOùN Û
 ßßÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1999 eVoLuTioN 1999 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄßß